Breadcrumbs


Legale Informatie

De www.durex.be is eigendom van RECKITT BENCKISER België Researchdreef 20 Allée de la Recherche 1070 Brussel/Bruxelles ingeschreven bij RPR Brussel onder het Bedrijfsnummer 0402.184.269.

De www.durex.be kwam tot stand, werd ontworpen, en op punt gesteld door : RECKITT BENCKISER België Researchdreef 20 Allée de la Recherche 1070 Brussel/Bruxelles – ingeschreven bij RPR Brussel onder het Bedrijfsnummer 0402.184.269. De directeur van deze publicatie is : Helen Powell.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De huidige bezoeker van deze website erkent over de nodige vaardigheden te beschikken om deze website te gebruiken en toegang te nemen hiertoe en geverifieerd te hebben dat de configuratie van de gebruikte computer geen enkel virus bevat en dat deze in perfecte staat van werking is. De huidige bezoeker van deze website erkent geïnformeerd geweest te zijn over het feit dat deze website 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Reckitt Benckiser België kan de website omwille van onderhoudsredenen tijdelijk buiten werking stellen en zal zich inspannen de gebruikers hier op voorhand van op de hoogte te brengen. Reckitt Benckiser België streeft ernaar om op deze website zo nauwkeurig mogelijke en zo actueel mogelijke informatie aan te bieden en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud te verbeteren. Reckitt Benckiser België kan echter de nauwkeurigheid, correctheid of exhaustiviteit van de gepubliceerde informatie op deze website niet garanderen. Bijgevolg weigert Reckitt Benckiser France elke verantwoordelijkheid voor : - elke onderbreking van de website ; - eventuele bugs – elke onnauwkeurigheid of nalatigheid betreffende beschikbare informatie op deze website – elke aangerichte schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot een wijziging van bepaalde informatie beschikbaar op de website ; - en meer algemeen elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, waaronder de kosten als gevolg van de verwerving van goederen voorgesteld op de website, verlies van winst, van cliënteel, gegevens of andere immateriële verliezen die kunnen voortkomen uit het feit dat iedereen toegang tot de website heeft of de onmogelijkheid tot toegang of vertrouwen op enige informatie die direct of indirect van deze website afkomstig is.

EIGENDOMSRECHT VAN RECKITT BENCKISER BELGIË

Zowel de website als alle software die hiermee noodzakelijkerwijs in verband staan kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die door het Intellectuele Eigendomsrecht van kracht of door een andere wet beschermd wordt. Zowel de algemene structuur als de software, teksten, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, de handleiding en alle andere elementen waaruit deze website bestaat zijn het exclusieve eigendom van Reckitt Benckiser België dat geen enkele licentie noch een ander recht bezit dan het raadplegen van deze website. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Reckitt Benckiser België is verboden en vormt een inbreuk bestraft door de Belgische wetgeving. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn in verband met het Intellectuele Eigendomsrecht van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet, en die Reckitt Benckiser België produceerde. Zowel de merken van Reckitt Benckiser België en haar partners als de logo’s op de website zijn handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s op de website die zonder uitdrukkelijke toestemming van Reckitt Benckiser België worden uitgevoerd zijn dus verboden, zoals gedefinieerd Belgische wetgeving het Intellectueel Eigendomsrecht. De hyperlinks naar andere bronnen op het internet, met name naar partners, die deel uitmaken van deze website werden voorafgegaan door uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen enkele gebruiker of bezoeker van deze website mag een hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reckitt Benckiser België. Het is ook verboden elk recht met betrekking tot de software te kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk te creëren, het ontwerp of de samenstelling om te keren, of op enige andere manier de broncode proberen te vinden (uitgezonderd bij gevallen voorzien door de wet), verkopen, toewijzen, onder sublicentie brengen of overdragen op welke wijze dan ook. Het is eveneens verboden de software te wijzigen of aangepaste versies van de software te gebruiken, met name (deze opsomming is niet exhaustief) met het oog op het verkrijgen van verboden toegang aan de dienst en toegang te krijgen tot de website op een andere manier dan via de interface die u ter beschikking wordt gesteld door Reckitt Benckiser België. De inhoud van deze website is onderworpen een de Franse wetgeving. De Franse wet komt tussen in geval van conflict met elke andere bepaling voorzien in de wettelijke voorwaarden beschreven in deze website. Conform met de bepalingen van de aangepaste wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verwerking van persoongegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, is de gebruiker geïnformeerd dat hij beschikt over een recht op toegang, oppositie, rectificatie en verwijdering van zijn gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de gebruiker om een aanvraag te doen op:

RECKITT BENCKISER België, Service Consommateurs , CP BARCELONA, Barcelo Edificio ONO, Carrer de Lepant 350 – PLANTA 1er, 350 BARCELONA 08025

per brief of door dit formulier in te vullen http://durex.be/nl/over-durex/